bieg cichociemnych

VI BIEG CICHOCIEMNYCH 2019

 

REGULAMIN TECHNICZNY


UWAGA:
Ustala się limit startujących na 190 osób w każdym biegu (+ rezerwa dla organizatora). Odbędą
się 4 biegi startujące w godzinnych odstępach czasu (10:00, 11:00, 12:00, 13:00)

 


1. CEL IMPREZY


Upamiętnienie "Cichociemnych - elity polskiej dywersji".
Popularyzacja biegania i promowanie zdrowego stylu życia w Polsce. Promocja Wojska Polskiego.
Utrwalanie wartości patriotycznych i kształtowanie świadomości narodowej
Umożliwienie zawodnikom uczestnictwa w imprezie biegowej z elementami szkolenia wojsk
specjalnych
Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach.
Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy z elementami szkolenia wojsk
specjalnych
Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach.

 


2. ORGANIZATORZY


UKS Dragon Fight Club
Fundacja Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej
Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa
Burmistrz Miasta Sochaczewa - Piotr Osiecki
Boruta MC Poland


3. TERMIN I MIEJSCE


Termin: 16 czerwca 2019 (niedziela)
Start biegu – Park miejski przy ul. Traugutta w Sochaczewie.
Ze względu na pojemność trasy zawody rozgrywane będą w 4 równorzędnych biegach.
Start każdej grupy odbędzie się w odstępach 1 godziny począwszy od godz. 10:00, tj. godz. 10:00,
11:00, 12:00 oraz 13:00.
Trasa wiedzie ulicami miasta oraz brzegiem i korytem rzeki Bzury.
Meta oraz biuro biegu znajdować będzie się W Parku Miejskim przy ul. Traugutta.

 


4. TRASA I DYSTANS


Bieg rozgrywany jest na trzech dystansach: ok. 5 km, ok. 10 km i ok. 14 km.
Dokładny dystans i przebieg trasy zostaną wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie będą
wcześniej ujawniane.
Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych.
Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz
ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Odcinki trasy
prowadzące rowem należy pokonywać jego korytem. Taśma zaczepiona na skarpie wyznacza
kierunek biegu. Średnia szerokość trasy: 3 metry.
Limit czasu na pokonanie trasy – 4 godziny.

 


5. KLASYFIKACJA


W każdej fali wyłaniani są zwycięzcy danego biegu.
W Biegu na 5 km odbywają się klasyfikacje:
- Bieg Mężczyzn 5 km
- Bieg Kobiet 5 km
W Biegu na 10 km odbywają się klasyfikacje:
- Bieg Mężczyzn 10 km
- Bieg Kobiet 10 km
Uczestnicy Biegu na 14 km podczas rejestracji mogą wybrać JEDNĄ kategorię, w której chcą być
dodatkowo sklasyfikowani (poza kategorią OPEN Kobiet i Mężczyzn). Kategorie, w jakich mogą
być sklasyfikowani zawodnicy:
- Bieg Mężczyzn 14 km
- Bieg Kobiet 14 km
- Straży Pożarnej
- Służb Mundurowych
- Organizacji Proobronnych
- Mieszkańców Sochaczewa
- Zawodników MMA

 


6. WARUNKI UCZESTNICTWA


Prawo startu w biegu na 10 km oraz 14 km mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas
weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów
długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń
związanych z udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe
dopełnienie formalności zgłoszeniowych. Umiejętność pływania nie jest wymagana.
Prawo startu w biegu na 5 km mają osoby urodzone w roku 2003 i starsze, które podczas
weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów
długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą bądź w przypadku niepełnoletnich dostarczą
podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem
w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni uczestnik VI Biegu Cichociemnych
podczas trwania Biegu musi być pod opieką opiekuna prawnego, który wraz z nim stawia się w
biurze biegu podczas weryfikacji.
Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby
posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny
brać udziału w biegu.

 


7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY


1) Zgłoszenia przez formularz rejestracyjny podany na stronie biegcichociemnych.pl.
Zgłoszeń dokonujemy bezpośrednio na godziny startu:
- godz. 10:00 – bieg na 5 km
- godz. 11:00 – bieg na 5 km
- godz. 12:00 – bieg na 10 km
- godz. 13:00 – bieg na 14 km (w tym dodatkowe klasyfikacje: Straż Pożarna, Mieszkańcy
Sochaczewa, Zawodnicy MMA, Organizacje Proobronne, Służby Mundurowe)

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia
limitu ilości 800 zgłoszonych Uczestników biegów. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby,
które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.
Elektroniczne zapisy przyjmowane są do dnia 9.06.2019 r. włącznie w miarę dostępności miejsc w
danej fali. Jeśli po tym terminie będą dostępne miejsca, będzie możliwość zakupu pakietu w dniu
Biegu, tj. 16.06.2019r. w Biurze zawodów najpóźniej godzinę przed startem danej fali – w tej
sytuacji Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego


2) Opłata startowa
Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o wysokości wpisowego
decyduje data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
- do 28 lutego 2019 r. - 80 zł
- do 30 kwietnia 2019 r. - 120 zł
- do 9 czerwca 2019 r. - 150 zł
- po 9 czerwca 2019 r. i w dniu zawodów – 200 zł (w dniu biegu płatność tylko gotówką).
/>
w tytule przelewu prosimy podać:
Imię i nazwisko uczestnika, dystans oraz klub/miasto
lub w przypadku drużyny
Nazwę drużyny, dystans oraz nazwiska uczestników.
Opłaty startowej dokonujemy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie
zostanie usunięte.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.


3) Przeniesienie opłaty startowej
Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 16 czerwca 2019 r. istnieje możliwość
przeniesienia opłaty na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą
w wysokości 20 zł do 5. 06. 2019 r. za pośrednictwem maila na adres slawomir.cypel@o2.pl. Jest to
możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego
zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi
ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie.
Po terminie 5. 06. 2019 r. nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania/zwrotu pakietu
startowego, bez względu na przyczynę
Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
Wysokość opłaty startowej od grup biegowych (drużyn, klubów) – po wcześniejszym kontakcie mailowym na adres slawomir.cypel@o2.pl przy minimum 10 osobach opłaconych jednym przelewem – zniżka wynosi 10 zł/osoba.

 


8. ŚWIADCZENIA


1) W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:
a. prawo wzięcia udziału w biegu;
b. pakiet startowy, który obejmuje:
- okazjonalną koszulkę techniczną z nadrukiem biegu *
- chip startowy (zwrotny),
- napój energetyczny
- talon na ciepły posiłek po biegu,
- wodę na mecie
- ew. upominki od sponsorów,
d. pamiątkowy medal na mecie, przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety.
e. podstawową opiekę medyczną;
f. prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w bezpłatnym depozycie
g. obsługę online
h. elektroniczny pomiar czasu.
*Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu
rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego
zagwarantować.


2) Wydawanie pakietów startowych:
- 15. 06. 2019 r. (sobota) w godzinach 15:00 – 20:00 w Biurze Biegu w Parku Miejskim przy ul. Traugutta
- 16. 06. 2019 r. (niedziela) TYLKO DLA UCZESTNIKÓW SPOZA SOCHACZEWA 8:00 – 12:30
w biurze biegu w Parku miejskim przy ul.Ttraugutta w Sochaczewie. Zalecamy stawić się po odbiór pakietu nie mniej
niż godzinę przed startem swojej grupy.
Pakiety startowe można odbierać WYŁĄCZNIE osobiście (konieczne jest okazanie dowodu
osobistego).
Istnieje możliwość odebrania pakietu startowego (bez chipu startowego) za osobę nie startującą w
przypadku posiadania upoważnienie podpisane przez posiadacza pakietu oraz jego dowodu
osobistego lub kopii.
Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane
w terminie późniejszym.

 


9. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW


1) Na trasie do pokonania będą przeszkody:
1. naturalne – m.in.: rzeka, błoto, podmokłe tereny, grząskie piaski, krzaki, pagórki, zarośla,
wzniesienia.
2. sztuczne – jak ściany różnej wysokości, pajęczyny linowe, zasieki, okopy wojskowe,
trawersy, itp. ściany, zasieki, przeszkody linowe, łączone, na rusztowaniach, uformowane
przeszkody ziemne, równoważnie, przeszkody wymagające celności itp.
Możliwa jest pomoc przez innych uczestników biegu na wszystkich przeszkodach.
2) Uczestnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu. Każdy
uczestnik musi zweryfikować się przed wejściem do strefy startowej. Zawodnicy, którzy
wystartują w innym biegu, nie będą klasyfikowani.
3) Każdy zawodnik musi startować z numerem startowym napisanym na czole bądź policzku lub
innym widocznym dla sędziów miejscu.
4) Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do sznurówek chip identyfikacyjny służący do
elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie
Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Brak
zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.
5) Nie prowadzona jest łączna klasyfikacja wszystkich biegów na podstawie uzyskanych czasów,
gdyż warunki terenowe w każdym z kolejnych biegów są inne.
6) na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących
funkcje organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu
przez odpowiednie służby.

 


VII. PRZERWANIE BIEGU


1. Zawodnik, który z jakiegokolwiek powodu przerwie udział w biegu, zobowiązany jest zgłosić ten
fakt w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu na mecie.
2. Zawodnicy, którzy po upływie 4 godzin od startu swojej fali nie dotrą do mety zobowiązani są do
przerwania biegu i zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu.

 


VIII. PUNKTY ODŻYWIANIA I KONTROLNE


1. Na trasie Biegu na 10 km rozstawiony będzie punkt z wodą.
2. Na trasie Biegu na 14 km rozstawione będą 2 punkty z wodą.
3. Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy
lub ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją
zawodnika.

 


10. WYNIKI i NAGRODY


Każdy z biegów wyłania równorzędnych zwycięzców VI Biegu Cichociemnych.
1) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoich klasyfikacjach, otrzymają dyplomy, medale oraz
nagrody rzeczowe.
2) Zwycięzcy, którzy zajmą I miejsce w klasyfikacji OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn każdego z 4
biegów otrzymają pakiet na kolejną edycję Biegu Cichociemnych.
Wszyscy laureaci biegu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody rzeczowej
3) Wszyscy pozostali uczestnicy po dobiegnięciu na metę otrzymają pamiątkowy medal, wodę i
ciepły posiłek.
4) Nagrody nie będą wysyłane pocztą.
5) Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 18 czerwca 2019 na adres
mailowy biuro@zmierzymyczas.pl . Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej
8 dni po biegu.
6) Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do firmy obsługującej pomiar
czasu bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).

 


11. NOCLEGI


Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów.
Zainteresowanym możemy udostępnić listę okolicznych miejsc noclegowych (mail
slawomir.cypel@o2.pl).

 


12. SPRAWY SANITARNE


1) W strefie zawodów ustawione będą sanitariaty przenośne typu TOI-TOI.
2) Organizator zapewnia możliwość skorzystania z punktu do mycia po biegu. Zawodnicy
zobowiązani są do wcześniejszej - bezpośrednio po biegu - kąpieli w rzece w celu usunięcia
zanieczyszczeń z trasy.

 


13. DEPOZYTY


W dniu biegu przy Biurze biegu będzie czynny bezpłatny magazyn depozytów - Organizator nie
odpowiada za rzeczy pozostawione bez dozoru na terenie zawodów. Zawodnicy mogą otrzymać
worek oznaczony numerem startowym. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na
podstawie numeru startowego (narysowanego na twarzy uczestnika lub w innym widocznym
miejscu) oraz imienia i nazwiska uczestnika. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie
przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie
ponosi za nie odpowiedzialności

 


14. INNE


1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i
bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie
imprezy.
3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków
odurzających, zachowujące się agresywnie.
4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu, w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w
szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu.
5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym
uczestnikom podczas imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się
przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody)
7. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z
ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych
na trasie przeszkód.
8. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami, używania podczas biegu niedozwolonych
substancji klejących, przekazywanie pakietu startowego innemu zawodnikowi bez zgody
Organizatora.

 


15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
- Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator, Decyzje obsługi medycznej co do
kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie.
- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu oraz przebiegu imprezy.
Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 czerwca 2019 r.

 


16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez,
wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem
w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i
z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub
rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.


Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Zawodów.

Bieg Cichociemnych w Sochaczewie - najciekawszy bieg przełajowy na Mazowszu