bieg cichociemnych Start Zarejestruj się Regulamin O biegu Kontakt Facebook

V BIEG CICHOCIEMNYCH 2018

 

REGULAMIN TECHNICZNY

 

UWAGA: Ustala się limit startujących w biegu na 800 osób.

 

1. CEL IMPREZY

Upamiętnienie "Cichociemnych - elity polskiej dywersji".

Popularyzacja biegania i promowanie zdrowego stylu życia w Polsce.

Promocja Wojska Polskiego.

Utrwalanie wartości patriotycznych i kształtowanie świadomości narodowej

Umożliwienie zawodnikom uczestnictwa w imprezie biegowej z elementami szkolenia wojsk specjalnych

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach.

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy z elementami szkolenia wojsk specjalnych

Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach.

 

2. ORGANIZATORZY

UKS Dragon Fight Club

Fundacja Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

Fundacja Edukacji dla Bezpieczeństwa

Burmistrz Miasta Sochaczewa - Piotr Osiecki

Boruta MC Poland

 

3. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 24 czerwiec 2018 (niedziela)

Start biegu – Plaża Miejska w Sochaczewie.

Bieg zostanie rozegrany w 4 grupach. Start każdej grupy odbędzie się w odstępach 1 godziny począwszy od godz. 10:00 (tj. 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00).

O przydziale do danej grupy uczestnicy zostaną poinformowani 10 dni przed Biegiem (14 czerwca 2018). W ciągu 3 dni od momentu poinformowania o przydziale uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o przeniesienie do innej grupy. Ostateczne listy startowe zostaną opublikowane 19 czerwca 2018.

Uwaga: uczestnicy Biegu na 14 km będą przydzielani do grup startujących o wcześniejszych godzinach.

Trasa wiedzie ulicami miasta oraz brzegiem i korytem rzeki Bzury. Meta oraz biuro biegu znajdować będzie się na Plaży Miejskiej.

 

4. TRASA I DYSTANS

Bieg rozgrywany jest na dwóch dystansach: ok. 5 km i ok. 14 km. Dokładny dystans i przebieg trasy zostaną wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie będą wcześniej ujawniane. Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych. Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Odcinki trasy prowadzące rowem należy pokonywać jego korytem. Taśma zaczepiona na skarpie wyznacza kierunek biegu. Średnia szerokość trasy: 3 metry.

Limit czasu na pokonanie trasy – 4 godziny.

 

5. KLASYFIKACJA

W Biegu na 5 km odbywają się klasyfikacje:

- Bieg Mężczyzn 5 km

- Bieg Kobiet 5 km

Uczestnicy Biegu na 14 km podczas rejestracji mogą wybrać JEDNĄ kategorię, w której chcą być dodatkowo sklasyfikowani (poza kategorią OPEN Kobiet i Mężczyzn). Kategorie, w jakich mogą być sklasyfikowani zawodnicy:

- Bieg Mężczyzn 14 km

- Bieg Kobiet 14 km

- Straży Pożarnej

- Służb Mundurowych

- Organizacji Proobronnych

- Mieszkańców Sochaczewa

- Zawodników MMA

Zawodnicy startujący w tej samej kategorii zostaną przydzieleni do grupy startującej o tej samej godzinie.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w biegu na 14 km mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

Prawo startu w biegu na 5 km mają osoby urodzone w roku 2003 i starsze, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą bądź dostarczą podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność.

 

7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

Zgłoszenia przez formularz rejestracyjny na stronie biegcichociemnych.pl

Opłata startowa

- do 28 lutego 2018 r.- 60 zł

- do 30 kwietnia 2018 r.- 70 zł

- do 31 maja 2018r. - 80 zł,

- do 19 czerwca 2018 r. - 90 zł

- po 19 czerwca 2018 r. i w dniu zawodów – 250 zł

Opłaty startowej za V Bieg Cichociemnych dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

06 1240 1822 1111 0010 7761 0556

w tytule przelewu prosimy podać: Imię i nazwisko uczestnika, dystans oraz klub/miasto

Opłaty startowej dokonujemy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie usunięte.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 24 czerwca 2018 r. istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł do 18. 06. 2018 r. za pośrednictwem maila na adres slawomir.cypel@o2.pl.

Opis procedury: W przypadku, kiedy zgłoszony (opłacony) zawodnik nie może wziąć udziału w biegu, istnieje możliwość przepisania jego pakietu startowego na inną osobę. Jest to możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie. Od takiej operacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł.

 

8. PAKIETY STARTOWE

Pakiet startowy obejmuje:

- okazjonalna koszulka techniczna z nadrukiem biegu, chip startowy, baton firmy MARS, napój energetyczny.

Wydawanie pakietów startowych w dniu biegu w biurze biegu (Plaża Miejska w Sochaczewie) od godz. 8:00 do maksymalnie 30 minut przed startem danej grupy. Jeśli uczestnik nie odbierze pakietu startowego 30 minut przed startem swojej grupy, nie będzie miał możliwości wystartowania z kolejną grupą.

Pakiety będzie można odbierać również dzień wcześniej tj. 23. 06. 2018 w Fitness Club DRAGON od 17:00 do 20:00 - Sochaczew ul. Sienkiewicza 2.

Pakiety startowe można odbierać wyłącznie osobiście (konieczne jest okazanie dowodu osobistego).

Istnieje możliwość wydania pakietu bez chipu startowego upoważnionej osobie – musi ona posiadać upoważnienie podpisane przez posiadacza pakietu oraz kserokopię jego dowodu osobistego.

Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego zagwarantować.

 

9. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Uczestnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu. Każdy uczestnik musi zweryfikować się przed wejściem do strefy startowej. Zawodnicy, którzy wystartują w innym biegu, nie będą klasyfikowani.

Każdy zawodnik musi startować z numerem startowym napisanym na czole bądź policzku lub innym widocznym dla sędziów miejscu.

Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do sznurówek chip identyfikacyjny służący do elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Zawodnicy, którzy nie dokonają zwrotu chipa bezpośrednio po ukończeniu Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

 

10. NAGRODY

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoich grupach, otrzymają dyplomy, medale oraz nagrody rzeczowe.

Wszyscy pozostali uczestnicy po dobiegnięciu na metę otrzymają pamiątkowy medal, wodę i ciepły posiłek.

 

11. NOCLEGI

Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów. Zainteresowanym możemy udostępnić listę okolicznych miejsc noclegowych.

 

12. SPRAWY SANITARNE

W strefie zawodów ustawione będą sanitariaty przenośne typu TOI-TOI.

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

- Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator,

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie.

Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 14 czerwca 2018.

 

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.