bieg cichociemnych

VIII BIEG CICHOCIEMNYCH 2021

REGULAMIN TECHNICZNY


UWAGA:

Ustala się limit startujących na 600 osób. 


1. CEL IMPREZY

Uczczenie 100. urodzin Aleksandra Tarnawskiego – ostatniego żyjącego Cichociemnego Spadochroniarza Armii Krajowej.

Upamiętnienie "Cichociemnych - elity polskiej dywersji". 

Popularyzacja biegania i promowanie zdrowego stylu życia w Polsce. Promocja Wojska Polskiego. Utrwalanie wartości patriotycznych i kształtowanie świadomości narodowej

Umożliwienie zawodnikom uczestnictwa w imprezie biegowej z elementami szkolenia wojsk specjalnych

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach. 

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy z elementami szkolenia wojsk specjalnych 

Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach. 


2. ORGANIZATORZY

UKS Dragon Fight Club

Burmistrz Miasta Sochaczewa - Piotr Osiecki


Patronat medialny nad VIII Biegiem Cichociemnych objął portal Defence24.pl.


3. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 19 czerwca 2021 (sobota)

Start biegu – Park miejski im. F. Chopina przy ul. Podzamcze w Sochaczewie.

Ze względu na pojemność trasy Bieg Główny będzie rozgrywany w trzech grupach z podziałem na dystans: 5 km, 10 km oraz 14 km. Każda z grup podzielona zostanie na ok. 20-osobowe fale, startujące w odstępach 2 minut. 

Orientacyjne godziny startu poszczególnych dystansów:

5 km - godz. 10:00

10 km - godz. 12:00

14 km - godz. 14:00

O dokładnym czasie rozpoczęcia Biegu uczestnicy zostaną powiadomieni 1.06.2021 r.


Biegowi Głównemu towarzyszyć będą Biegi Junior, rozgrywane w dwóch grupach wiekowych:

- Bieg Junior 9-12 lat – dystans ok. 1 km – orientacyjny start godz. 9:00

- Bieg Junior 13-15 lat – dystans ok. 2 km – orientacyjny start godz. 9:30.


Trasa wiedzie brzegiem i korytem rzeki Bzury.

Meta oraz biuro biegu znajdować będzie się w Parku miejskim im. F. Chopina przy ul. Podzamcze w 

Sochaczewie.


4. TRASA I DYSTANS

Bieg Główny rozgrywany jest na trzech dystansach: ok. 5 km, ok. 10 km i ok. 14 km. Bieg Junior 

rozgrywany jest na dwóch dystansach: ok. 1 km i ok. 2 km.

Dokładny dystans i przebieg trasy zostaną wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie będą 

wcześniej ujawniane.

Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych.


Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz 

ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Odcinki trasy prowadzące 

rowem należy pokonywać jego korytem. Taśma zaczepiona na skarpie wyznacza kierunek biegu. Średnia 

szerokość trasy: 3 metry.

5 km – limit 2 godziny

10 km – limit 3 godziny

14 km – limit 4 godziny


5. KLASYFIKACJA

W każdej grupie wyłaniani są zwycięzcy danego biegu.

W Biegu na 5 km odbywają się klasyfikacje:

- Bieg Mężczyzn 5 km

- Bieg Kobiet 5 km


W Biegu na 10 km odbywają się klasyfikacje:

- Bieg Mężczyzn 10 km

- Bieg Kobiet 10 km


Uczestnicy Biegu na 14 km podczas rejestracji mogą wybrać JEDNĄ kategorię, w której chcą być 

dodatkowo sklasyfikowani (poza kategorią OPEN Kobiet i Mężczyzn). Kategorie, w jakich mogą być 

sklasyfikowani zawodnicy:

- Bieg Mężczyzn 14 km

- Bieg Kobiet 14 km

- Straży Pożarnej

- Służb Mundurowych

- Organizacji Proobronnych

- Mieszkańców Sochaczewa

- Zawodników MMA


W Biegu Junior odbywają się klasyfikacje:

- Bieg Chłopców Junior 9-12 lat,

- Bieg Dziewcząt Junior 9-12 lat,

- Bieg Chłopców Junior 13-15 lat,

- Bieg Dziewcząt Junior 13-15 lat.


6. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w biegu na 10 km oraz 14 km mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas 

weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów 

długodystansowych oraz własnoręcznie podpiszą oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z 

udziałem w biegu i starcie na własną odpowiedzialność. Wymagane jest terminowe dopełnienie 

formalności zgłoszeniowych. Umiejętność pływania nie jest wymagana.

Prawo startu w biegu na 5 km mają osoby urodzone w roku 2005 i starsze, które podczas weryfikacji w 

biurze zawodów okażą dokument tożsamości, nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych oraz 

własnoręcznie podpiszą bądź w przypadku niepełnoletnich dostarczą

podpisane przez opiekuna prawnego oświadczenie o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w biegu 

i starcie na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni uczestnik VII Biegu Cichociemnych podczas 

trwania Biegu musi być pod opieką opiekuna prawnego, który wraz z nim stawia się w biurze biegu 

podczas weryfikacji.

Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające 

lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w 

biegu.


7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1) Zgłoszenia przez formularz rejestracyjny podany na stronie biegcichociemnych.pl od 5.01.2021 r.

Zgłoszeń dokonujemy bezpośrednio na dany bieg:

- Bieg Junior 9-12 lat.

- Bieg Junior 13-15 lat,

- Bieg Główny 5 km,

- Bieg Główny 10 km,

- Bieg Główny 14 km.


Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia 

limitu ilości 800 zgłoszonych Uczestników. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały 

się i uiściły wcześniej opłatę startową.

Elektroniczne zapisy przyjmowane są do dnia 7.06.2021 r. włącznie w miarę dostępności miejsc w 

danej fali. Jeśli po tym terminie będą dostępne miejsca, będzie możliwość zakupu pakietu w dniu 

Biegu, tj. 19.06.2021 r. w Biurze zawodów najpóźniej godzinę przed startem danej fali – w tej 

sytuacji Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.


2) Opłata startowa

Wysokość wpisowego rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu zawodów, o wysokości wpisowego decyduje 

data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Opłata startowa Biegu Głównego:

- do 31 stycznia 2021 r. - 80 zł

- do 28 lutego 2021 r. - 90 zł

- do 30 kwietnia 2021 r. - 100 zł

- do 31 maja 2021 r. - 120 zł

- po 31 maja 2021 r. – 150 zł (w dniu biegu płatność tylko gotówką).

Opłata startowa Biegu Junior:

- do 31 stycznia 2021 r. - 40 zł

- do 30 kwietnia 2021 r. - 50 zł

- do 31 maja 2021 r. - 60 zł

- po 31 maja 2021 – 70 zł.


Opłaty startowej za VIII Bieg Cichociemnych dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

nr konta  59 1240 1822 1111 0011 0410 3794


w tytule przelewu prosimy podać:

Imię i nazwisko uczestnika, dystans oraz klub/miasto

lub w przypadku drużyny – po uprzednim kontakcie mailowym na adres slawomir.cypel@o2.pl Nazwę 

drużyny, dystans oraz liczbę uczestników.

Opłaty startowej dokonujemy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie 

zostanie usunięte.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.


3) Przeniesienie opłaty startowej

Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 19 czerwca 2021 r. istnieje możliwość 

przeniesienia opłaty na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest za dodatkową opłatą 

w wysokości 20 zł do 7. 06. 2021 r. za pośrednictwem maila na adres slawomir.cypel@o2.pl. Jest to 

możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego 

zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji 

osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie.

Po  terminie 7. 06. 2021 r. nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania/zwrotu pakietu 

startowego, bez względu na przyczynę


Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.


Dla grup biegowych (drużyn, klubów) przewidziana ZNIŻKA – prosimy o kontakt mailowy na adres 

slawomir.cypel@o2.pl.


8. ŚWIADCZENIA

1) W ramach wpisowego każdy z Uczestników otrzymuje:

a. prawo wzięcia udziału w biegu;

b. pakiet startowy, który obejmuje:

- okazjonalną koszulkę techniczną z nadrukiem biegu *

- chip startowy (zwrotny),

- komin

- baton proteinowy,

- wodę na mecie

- ew. upominki od sponsorów,

d. pamiątkowy medal na mecie, przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety.

e. podstawową opiekę medyczną;

f. prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w bezpłatnym depozycie

g. obsługę online

h. elektroniczny pomiar czasu.

*Organizator dołoży wszelkich starań, aby każdy Uczestnik otrzymał zadeklarowany w zgłoszeniu 

rozmiar koszulki, mając jednak na uwadze względy organizacyjno – techniczne nie może tego 

zagwarantować.


2) Wydawanie pakietów startowych:

- 18. 06. 2021 r. piątek w godzinach 18:00 – 20:00 w Biurze Biegu w Parku miejskim im. F. Chopina 

przy ul. Podzamcze w Sochaczewie

- 19. 06. 2021 r. (sobota) TYLKO DLA UCZESTNIKÓW SPOZA MIASTA I GMINY

SOCHACZEW ORAZ POWIATU SOCHACZEWSKIEGO – dokładne godziny pracy Biura Biegu zostaną podane 1. 06. 

2021 r.

w Biurze Biegu w Parku miejskim im. F. Chopina przy ul. Podzamcze w Sochaczewie. Pakiety startowe 

można odbierać WYŁĄCZNIE osobiście (konieczne jest okazanie dowodu osobistego).

Istnieje możliwość odebrania pakietu startowego (bez chipu startowego) za osobę nie startującą w 

przypadku posiadania upoważnienie podpisane przez posiadacza pakietu oraz jego dowodu osobistego 

lub kopii.


Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w 

terminie późniejszym.


9. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1) Na trasie do pokonania będą przeszkody:

1.  naturalne – m.in.: rzeka, błoto, podmokłe tereny, grząskie piaski, krzaki, pagórki, zarośla, 

wzniesienia.

2.  sztuczne – jak ściany różnej wysokości, pajęczyny linowe, zasieki, okopy wojskowe, trawersy, 

itp. ściany, zasieki, przeszkody linowe, łączone, na rusztowaniach, uformowane przeszkody ziemne, 

równoważnie, przeszkody wymagające celności itp.

Możliwa jest pomoc przez innych uczestników biegu na wszystkich przeszkodach.

2) Uczestnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu.

3) Każdy zawodnik musi startować z numerem startowym napisanym na czole bądź policzku lub innym 

widocznym dla sędziów miejscu w kolorze przypisanym dla danej godziny.

4) Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do sznurówek chip identyfikacyjny służący do 

elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu 

karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Brak zwrotu 

chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

5) Nie prowadzona jest łączna klasyfikacja wszystkich biegów na podstawie uzyskanych czasów, gdyż 

warunki terenowe w każdym z kolejnych biegów są inne.

6) na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje 

organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez 

odpowiednie służby.


10. PRZERWANIE BIEGU

1. Zawodnik, który z jakiegokolwiek powodu przerwie udział w biegu, zobowiązany jest zgłosić ten 

fakt w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu na mecie.

2. Zawodnicy, którzy po upływie 4 godzin od startu swojej fali nie dotrą do mety zobowiązani są do 

przerwania biegu i zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu.


11. PUNKTY KONTROLNE

Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub 

ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.


12. WYNIKI i NAGRODY

Każdy z biegów wyłania równorzędnych zwycięzców VII Biegu Cichociemnych.

1) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoich klasyfikacjach, otrzymają dyplomy, medale oraz 

nagrody rzeczowe.

2) Zwycięzcy, którzy zajmą I miejsce w klasyfikacji OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn każdego z 3 biegów 

otrzymają pakiet na kolejną edycję Biegu Cichociemnych.

Wszyscy laureaci biegu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody rzeczowej.

3) Wszyscy pozostali uczestnicy po dobiegnięciu na metę otrzymają pamiątkowy medal i wodę.

4) Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

5) Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 21 czerwca 2021 na adres mailowy 

biuro@zmierzymyczas.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 8 dni po 

biegu.

6) Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do firmy obsługującej pomiar 

czasu bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).


13. NOCLEGI

Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów.

Zainteresowanym możemy udostępnić listę okolicznych miejsc noclegowych (mail slawomir.cypel@o2.pl).


14. SPRAWY SANITARNE

1) W strefie zawodów ustawione będą sanitariaty przenośne typu TOI-TOI.

2) Organizator zapewnia możliwość skorzystania z punktu do mycia po biegu. Zawodnicy zobowiązani są 

do wcześniejszej - bezpośrednio po biegu - kąpieli w rzece w celu usunięcia zanieczyszczeń z trasy.


15. DEPOZYTY

W dniu biegu przy Biurze biegu będzie czynny bezpłatny magazyn depozytów - Organizator nie 

odpowiada za rzeczy pozostawione bez dozoru na terenie zawodów. Zawodnicy mogą otrzymać worek 

oznaczony numerem startowym. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru 

startowego (narysowanego na twarzy uczestnika lub w innym widocznym miejscu) oraz imienia i 

nazwiska uczestnika. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty 

robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności


16. INNE

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i 

bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie 

imprezy.

3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, 

zachowujące się agresywnie.

4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, 

w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności 

przestrzegać niniejszego regulaminu.

5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym 

uczestnikom podczas imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się 

przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody)

7. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi 

zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

8. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami, używania podczas biegu niedozwolonych substancji 

klejących, przekazywanie pakietu startowego innemu zawodnikowi bez zgody Organizatora.


17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

- Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator, Decyzje obsługi medycznej co do 

kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu oraz przebiegu imprezy.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie. Regulamin 

nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 czerwca 2021 r.


18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 

poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w 

obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 

będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Zawodów.