bieg cichociemnych

X BIEG CICHOCIEMNYCH 2023

REGULAMIN TECHNICZNY


UWAGA:

Ustala się limit startujących na 600 osób. 


1. CEL IMPREZY

Upamiętnienie "Cichociemnych - elity polskiej dywersji". 

Popularyzacja biegania i promowanie zdrowego stylu życia w Polsce.

Promocja Wojska Polskiego.

Utrwalanie wartości patriotycznych i kształtowanie świadomości narodowej

Umożliwienie zawodnikom uczestnictwa w imprezie biegowej z elementami szkolenia wojsk specjalnych

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu środowisk biegaczy w mundurach. 

Wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na organizację imprezy z elementami szkolenia wojsk specjalnych 

Umożliwienie zawodnikom rywalizacji w ekstremalnych warunkach. 


2. ORGANIZATORZY

UKS Dragon Fight Club

Burmistrz Miasta Sochaczewa - Piotr Osiecki


Patronat medialny nad X Biegiem Cichociemnych objął portal Defence24.pl.


3. TERMIN I MIEJSCE

Termin: 17 czerwca 2023 (sobota)

Start biegu – Amfiteatr przy ul. Podzamcze w Sochaczewie.

Ze względu na pojemność trasy Bieg Główny będzie rozgrywany w trzech grupach z podziałem na dystans: 5 km, 10 km oraz 14 km.  

Orientacyjne godziny startu poszczególnych dystansów:

14 km - godz. 10:00

10 km - godz. 12:00

5 km - godz. 14:00


Biegowi Głównemu towarzyszyć będą Biegi Junior, rozgrywane w trzech grupach wiekowych:

- Bieg Junior 8-10 lat - dystans ok. 1 km - orientacyjny start godz. 8:45

- Bieg Junior 11-12 lat – dystans ok. 1 km – orientacyjny start godz. 9:00

- Bieg Junior 13-15 lat – dystans ok. 2 km – orientacyjny start godz. 9:30.


Trasa wiedzie brzegiem i korytem rzeki Bzury.

Meta oraz biuro biegu znajdować będzie się w Amfiteatrze przy ul.Podzamcze w 

Sochaczewie.


4. TRASA I DYSTANS

Bieg Główny rozgrywany jest na trzech dystansach: ok. 5 km, ok. 10 km i ok. 14 km. Bieg Junior 

rozgrywany jest na dwóch dystansach: ok. 1 km i ok. 2 km.

Dokładny dystans i przebieg trasy zostaną wyznaczone na kilka dni przed biegiem i nie będą 

wcześniej ujawniane.

Długość trasy może zależeć od panujących warunków atmosferycznych.


Trasa biegu na całej długości jest otaśmowana. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy oraz 

ominięcie lub nie pokonanie przeszkody skutkuje dyskwalifikacją zawodnika. Odcinki trasy prowadzące 

rowem należy pokonywać jego korytem. Taśma zaczepiona na skarpie wyznacza kierunek biegu. Średnia 

szerokość trasy: 3 metry.

5 km – limit 2 godziny

10 km – limit 3 godziny

14 km – limit 4 godziny


5. KLASYFIKACJA

W każdej grupie wyłaniani są zwycięzcy danego biegu.

W Biegu na 5 km odbywają się klasyfikacje:

- Bieg Mężczyzn 5 km

- Bieg Kobiet 5 km


W Biegu na 10 km odbywają się klasyfikacje:

- Bieg Mężczyzn 10 km

- Bieg Kobiet 10 km


Uczestnicy Biegu na 14 km podczas rejestracji mogą wybrać JEDNĄ kategorię, w której chcą być 

dodatkowo sklasyfikowani (poza kategorią OPEN Kobiet i Mężczyzn). Kategorie, w jakich mogą być 

sklasyfikowani zawodnicy:

- Bieg Mężczyzn 14 km

- Bieg Kobiet 14 km

- Straży Pożarnej

- Służb Mundurowych

- Mieszkańców Sochaczewa

- Zawodników MMA


W Biegu Junior odbywają się klasyfikacje:

- Bieg Junior 8-10 lat Chłopców (roczniki: 2015, 2014, 2013)

- Bieg Junior 8-10 lat Dziewcząt (roczniki: 2015, 2015, 2013

- Bieg Junior 11-12 lat Chłopców (roczniki: 2012, 2011),

- Bieg Junior 11-12 lat Dziewcząt (roczniki: 2012, 2011),

- Bieg Junior 13-15 lat Chłopców (roczniki: 2010, 2009,2008),

- Bieg Junior 13-15 lat Dziewcząt (roczniki: 2010, 2009,2008).


6. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Udział w Biegu ma charakter dobrowolny.

2. Każdy uczestnik startuje w Biegu na własną odpowiedzialność.

3. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

- w przyapdku Biegu Głównego na 10 km oraz na 14 km jest osobą pełnoletnią - w dniu biegu musi mieć ukończone 18 lat. W biegu na 5 km prawo startu mają osoby urodzone w roku 2007 i starsze;

- wypełni formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Biegu (lub, o ile pozostaną wolne miejsca na listach startowych i organizator wyrazi zgodę, w Biurze Zawodów i wniesie opłatę startową. Miejsce na liście startowej mają tylko zawodnicy zarejestrowani i opłaceni. W przypadku wypełnienia limitu miejsc, nieopłaceni zawodnicy zostaną usunięci z listy;

- akceptuje niniejszy regulamin - dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;

- zostanie zweryfikowany w Biurze Biegu - osobiście na podstawie dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy etc.). Niepełnoletni uczestnik X Biegu Cichociemnych podczas trwania Biegu musi być pod opieką opiekuna prawnego (bądź upoważnionej przez niego osoby), który wraz z nim stawia się w Biurze Biegu podczas weryfikacji;

- podczas weryfikacji podpisze własnoręcznie oświadczenie o stanie swojego zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w Biegu oraz o świadomości zagrożeń związanych z udziałem w Biegu i starcie na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie takie musi być podpisane WYŁĄCZNIE przez opiekuna prawnego (nie przez upoważnioną przez niego osobę);

- stawi się na starcie o określonej dacie i godzinie.

4. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Biegu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w zgodzie z niniejszym regulaminem.

5. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że udział w Biegu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, w tym ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w Biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Zawodnicy charakteryzować powinni się dużą odpornością fizyczną oraz psychiczną. Osoby posiadające lęk do wody, przestrzeni, ciemności, ognia oraz zamkniętych pomieszczeń nie powinny brać udziału w biegu. W przypadku uczestników o wzroście poniżej 150 cm wymagana jest umiejętność pływania.

6. Każdy uczestnik, akceptując regulamin przy zapisach online wyraża zgodę na udzielenie sobie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz transportu w bezpieczne miejsce przez osoby działające w imieniu organizatora. Akceptacja regulaminu oznacza, ze uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Biegu, startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

7. Wszyscy uczestnicy oświadczają, że w przyszłości nie będą sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Biegu.

8. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora oraz stosować się do poleceń zespołu organizatora.

9. Przystępując do udziału w Biegu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji biegów, udostępniania sponsorom oraz partnerom X Biegu Cichociemnych w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach, na promocyjnych materiałach drukowanych organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.

10. Uczestnik wyraża także zgodę i zezwala na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i przesłania do uczestnika informacji o przyszłych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych oraz przymuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Dane te będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w bezpiecznym miejscu i nie będą przetwarzane w innym celu niż te, wskazane regulaminie.


7. ZGŁOSZENIA I OPŁATY

1) Zgłoszenia przez formularz rejestracyjny podany na stronie biegcichociemnych.pl od 14.01.2023 r.

Zgłoszeń dokonujemy bezpośrednio na dany bieg:

- Bieg Junior 8-10 lat,

- Bieg Junior 11-12 lat,

- Bieg Junior 13-15 lat,

- Bieg Główny 5 km,

- Bieg Główny 10 km,

- Bieg Główny 14 km.


Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia 

limitu ilości 600 zgłoszonych Uczestników.

Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały  się i uiściły wcześniej opłatę startową.

Elektroniczne zapisy przyjmowane są do dnia 4.06.2023 r. włącznie w miarę dostępności miejsc. Jeśli po tym terminie będą dostępne miejsca, będzie możliwość zakupu pakietu w dniu 

Biegu, tj. 17.06.2023 r. w Biurze zawodów najpóźniej godzinę przed startem danej fali – w tej 

sytuacji Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego.


2) Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej rośnie wraz ze zbliżaniem się terminu biegu, o wysokości opłaty startowejdecyduje 

data dokonania wpłaty, a nie data wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Opłata startowa Biegu Głównego:

- do 31 stycznia 2023 r. - 100 zł (z koszulką dedykowaną X Biegowi Cichociemnych - 140 zł),

- do 28 lutego 2023 r. - 110 zł (z koszulką dedykowaną X Biegowi Cichociemnych - 150 zł),

- do 30 kwietnia 2023 r. - 120 zł (z koszulką dedykowaną X Biegowi Cichociemnych - 160 zł),

- do 14 maja 2023 r. - 140 zł (z koszulką dedykowaną X Biegowi Cichociemnych - 180 zł),

- do 31 maja 2023 r. - 140 zł (nie ma możliwości zamówienia koszulki),

- do 4 czerwca 2023 r. - 170 zł (nie ma możliwości zamówienia koszulki),

- po 4 czerwca 2023 r. - 200 zł (nie ma możliwości zamówienia koszulki),

(w Biurze biegu płatność tylko gotówką).

Opłata startowa Biegu Junior:

- do 31 stycznia 2023 r. - 50 zł (z koszulką dedykowaną X Biegowi Cichociemnych - 90 zł),

- do 30 kwietnia 2023 r. - 60 zł (z koszulką dedykowaną X Biegowi Cichociemnych - 100 zł),

- do 14 maja 2023 r. - 70 zł (z koszulką dedykowaną X Biegowi Cichociemnych - 110 zł),

- do 31 maja 2023 r. - 70 zł (nie ma możliwości zamówienia koszulki)

- po 31 maja 2022 – 80 zł (nie ma możliwości zamówienia koszulki).

Dzieci z miasta Sochaczew biorące udział w Biegu Junior - udział bezpłatny (nie obejmuje dodatkowej koszulki)

(w Biurze Biegu płatność tylko gotówką)


Opłaty startowej za X Bieg Cichociemnych dokonujemy na konto:

UKS Dragon Fight Club

ul. Sienkiewicza 2, 96-500 Sochaczew

nr konta 30 1240 1822 1111 0011 2163 7551;


w tytule przelewu prosimy podać:

Imię i nazwisko uczestnika, dystans oraz klub/miasto

lub w przypadku drużyny – po uprzednim kontakcie mailowym na adres slawomir.cypel@o2.pl Nazwę 

drużyny, dystans oraz liczbę uczestników.

UWAGA: wszystkie osoby, które chcą otrzymać fakturę za opłatę startową na klub/firmę, a dokonują przelewu z konta prywatnego, muszą w tytule przelewu dodać NIP klubu/firmy (bez tego nie będzie możliwości wystawienia faktury).

Dla grup biegowych (drużyn, klubów) przewidziana ZNIŻKA - prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres slawomir.cypel@o2.pl.

Opłaty startowej dokonujemy w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, w przeciwnym razie zgłoszenie 

zostanie usunięte.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Aktualizacja statusu płatności jest dokonywana raz w tygodniu.


3) Przeniesienie opłaty startowej

Jeśli z przyczyn losowych zawodnik nie może wystartować 17 czerwca 2023 r., istnieje możliwość 

przeniesienia opłaty na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej możliwe jest po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej  

w wysokości 20 zł do 4. 06. 2023 r. za pośrednictwem maila na adres slawomir.cypel@o2.pl. Jest to 

możliwe tylko pod warunkiem, że zawodnik rezygnujący z biegu znajdzie na swoje miejsce nowego 

zawodnika. Organizator nie pośredniczy w kontakcie pomiędzy zawodnikami i nie prowadzi ewidencji 

osób chcących przekazać swój numer startowy innej osobie.

Po  terminie 4. 06. 2023 r. nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania/zwrotu pakietu 

startowego, bez względu na przyczynę


Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 

Regulaminu.


Zmiana dystansu

Zmiana dystansu jest możliwa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł do dnia 4.06.2023 r. za pośrednictwem maila slawomir.cypel@o2.pl. Podczas odbioru pakietu startowego raz w dniu biegu zmiana dystansu jest możliwa po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 zł (wyłącznie gotówką w Biurze Biegu).


8. ŚWIADCZENIA

1) W ramach opłaty startowej każdy z Uczestników otrzymuje:

a. prawo wzięcia udziału w biegu;

b. pakiet startowy, który obejmuje:

- chip startowy (zwrotny),

- baton,

- wodę na mecie

- ew. upominki od sponsorów,

d. pamiątkowy medal na mecie, przy czym otrzymuje go tylko Uczestnik, który dotrze do mety.

e. podstawową opiekę medyczną;

f. prawo pozostawienia rzeczy podręcznych na czas biegu w bezpłatnym depozycie

g. obsługę online

h. elektroniczny pomiar czasu.


2) Wydawanie pakietów startowych:

- 16. 06. 2023 r. (piątek) w godzinach 17:00 – 19:00 w Biurze Biegu w Amfiteatrze przy ul. Podzamcze w Sochaczewie

- 17. 06. 2023 r. (sobota) TYLKO DLA UCZESTNIKÓW SPOZA MIASTA I GMINY SOCHACZEW ORAZ POWIATU SOCHACZEWSKIEGO - dokładne godziny pracy Biura Biegu zostaną podane 5.06.2023 - /p>

w Biurze Biegu w Amfiteatrze przy ul. Podzamcze w Sochaczewie.

Pakiety startowe 

można odbierać WYŁĄCZNIE osobiście (konieczne jest okazanie dowodu osobistego) Niepełnoletni uczestnik Biegu pakiet startowy odbiera wraz z rodzicem/opiekunem prawnym.

Istnieje możliwość odebrania pakietu startowego (bez chipu startowego) za osobę nie startującą w 

przypadku posiadania upoważnienie podpisane przez posiadacza pakietu oraz jego dowodu osobistego 

lub kopii.


Pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w 

terminie późniejszym.


9. FORMUŁA PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

1) Na trasie do pokonania będą przeszkody:

1.  naturalne – m.in.: rzeka, błoto, podmokłe tereny, grząskie piaski, krzaki, pagórki, zarośla, 

wzniesienia.

2.  sztuczne – jak ściany różnej wysokości, pajęczyny linowe, zasieki, okopy wojskowe, trawersy, 

itp. ściany, zasieki, przeszkody linowe, łączone, na rusztowaniach, uformowane przeszkody ziemne, 

równoważnie, przeszkody wymagające celności itp.

Możliwa jest pomoc przez innych uczestników biegu na wszystkich przeszkodach.

2) Uczestnicy zobowiązani są startować w wyznaczonym przez organizatora biegu.

3) Każdy zawodnik musi startować z numerem startowym napisanym na czole bądź policzku lub innym 

widocznym dla sędziów miejscu w kolorze przypisanym dla danej godziny.

4) Każdy zawodnik musi posiadać przytwierdzony do sznurówek chip identyfikacyjny służący do 

elektronicznego pomiaru czasu. Umieszczenie chipa w innym miejscu lub jego zdjęcie w trakcie Biegu 

karane będzie dyskwalifikacją. Przy wypożyczeniu chipa nie będzie pobieranej kaucji. Brak zwrotu 

chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację.

5) Nie prowadzona jest łączna klasyfikacja wszystkich biegów na podstawie uzyskanych czasów, gdyż 

warunki terenowe w każdym z kolejnych biegów są inne.

6) na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje 

organizacyjne. Osoby naruszające niniejszy zakaz mogą zostać usunięte z trasy biegu przez 

odpowiednie służby.


10. PRZERWANIE BIEGU

1. Zawodnik, który z jakiegokolwiek powodu przerwie udział w biegu, zobowiązany jest zgłosić ten 

fakt w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu na mecie.

2. Zawodnicy, którzy po upływie 4 godzin od startu swojej fali nie dotrą do mety zobowiązani są do 

przerwania biegu i zgłoszenia tego faktu w Biurze Zawodów lub obsłudze biegu.


11. PUNKTY KONTROLNE

Na trasie będą znajdowały się dodatkowe punkty kontrolne pomiaru czasu. Skracanie trasy lub 

ominięcie któregokolwiek punktu kontrolnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika.


12. WYNIKI i NAGRODY

Każdy z biegów wyłania równorzędnych zwycięzców X Biegu Cichociemnych.

1) Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w swoich klasyfikacjach, otrzymają dyplomy, medale oraz 

nagrody rzeczowe.

2) Zwycięzcy, którzy zajmą I miejsce w klasyfikacji OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn każdego z 3 biegów 

otrzymają pakiet na kolejną edycję Biegu Cichociemnych.

Wszyscy laureaci biegu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru nagrody rzeczowej.

3) Wszyscy pozostali uczestnicy po dobiegnięciu na metę otrzymają pamiątkowy medal i wodę.

4) Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

5) Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 19 czerwca 2023 na adres mailowy 

biuro@zmierzymyczas.pl. Ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej 8 dni po 

biegu.

6) Pisemne protesty dotyczące miejsc dekorowanych, należy składać do firmy obsługującej pomiar 

czasu bezpośrednio przed ceremonią wręczenia nagród (najpóźniej na 15 min przed dekoracją).


13. NOCLEGI

Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów.

Zainteresowanym możemy udostępnić listę okolicznych miejsc noclegowych (mail slawomir.cypel@o2.pl).


14. SPRAWY SANITARNE

1) W strefie zawodów ustawione będą sanitariaty przenośne typu TOI-TOI.

2) Organizator zapewnia możliwość skorzystania z punktu do mycia po biegu. Zawodnicy zobowiązani są 

do wcześniejszej - bezpośrednio po biegu - kąpieli w rzece w celu usunięcia zanieczyszczeń z trasy.


15. DEPOZYTY

W dniu biegu przy Biurze biegu będzie czynny bezpłatny magazyn depozytów - Organizator nie 

odpowiada za rzeczy pozostawione bez dozoru na terenie zawodów. Zawodnicy mogą otrzymać worek 

oznaczony numerem startowym. Worek z depozytu można będzie odebrać tylko na podstawie numeru 

startowego (narysowanego na twarzy uczestnika lub w innym widocznym miejscu) oraz imienia i 

nazwiska uczestnika. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty 

robią to na własną odpowiedzialność, Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności


16. INNE

1. Wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów porządkowych i 

bezpieczeństwa oraz doraźnych zarządzeń Organizatora imprezy lub służb ochrony.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zgubione przedmioty na terenie 

imprezy.

3. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, 

zachowujące się agresywnie.

4. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu, 

w szczególności życiu oraz zdrowiu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności 

przestrzegać niniejszego regulaminu.

5. Uczestnicy imprezy odpowiadają majątkowo za szkody wyrządzone organizatorowi albo innym 

uczestnikom podczas imprezy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprez z przyczyn nie dających się 

przewidzieć (np. nagłej zmiany pogody)

7. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi 

zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.

8. Zakazane jest startowanie w butach z kolcami, używania podczas biegu niedozwolonych substancji 

klejących, przekazywanie pakietu startowego innemu zawodnikowi bez zgody Organizatora.


17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,

- Opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator, Decyzje obsługi medycznej co do 

kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

- Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godzin startu oraz przebiegu imprezy.

- Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na trasie. Regulamin 

nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 1 czerwca 2023 r.


18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia 

zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 

poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w 

obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z 

nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany 

będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.

Ostateczna wersja regulaminu będzie dostępna w Biurze Zawodów.


Zadanie współfinansowane ze środków Miasta Sochaczew.